Zawod tlumacz informacje

Oczywiście najbardziej charakterystycznym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest obecne, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co sprawia przekład procesem przyjemnym i mało automatycznym. Niestety, realia okazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w niepewności, jak też częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i systemów użycia obu języków. Wielu młodych w prywatnych zawodu tłumaczy idzie z fałszywego założenia, że ich praca uznawana jest do kategorii nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że żyją ścisłe związki między określonymi terminami i zwrotami w dalekich językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest prawo, iż istnieją niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza nie nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym i docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do wykonywania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów dalej jest unowocześniania i implementowane są nowatorskie rozwiązania, to szkolenie maszynowe dalej nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie zadawane jest specjalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O praktyków w licznych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż tłumaczenie to zajęcie skomplikowane, które żąda od autora przekładu dużej wiedzy, ogromnego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie natrafia tłumacz angielskiego daje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka podstawowego i docelowego w sensach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy powstające z dalekich języków brzmią prawie jednakowo, lecz ich zadania wyrażają się diametralnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz również pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.